بازار هوس

بازار هوس

    
     مدرسان این تخصص ها، دانسته یا ندانسته، شاگردان و برادران شیطانند و زینت دهندگان بازار هوس در برابر بازار نیاز، آنچنان که فریب خوردگان بر روی عقل خود در ببندند و هوس را نیاز گمان کنند و زندگی را تأمین هوس ها و خیرخواهان و پند دهندگان بشریت را مردمی خشک و بی روح و دور از نشاط و آنان را از خود برانند و متهم کنند که معنای آزادی را نمی شناسند.
     انسان متعادل و برخوردار از سلامت جسم و جان به کالا و خدماتی نیازمند است که جز با بهره مندی از آن قادر به ادامه حیات نیست. ای مرد، ای زن و ای جوان، تو هستی که خود باید هوس را از نیاز بازشناسی و به آیندگان بیاموزی تا در تعقیب نیاز دروغین به چاه هوس و هوس بازی ها سقوط نکنند و برای ارتزاق، خود را خوار و زبون نسازند.  
مبادا برای تمیز هوس از نیاز، میزان را توانائی و قدرت مالی خود قرار دهی و به بازار هوس رونق بخشی و هر روز بر گروه نیازمندان ناتوان بیفزائی و خود را از آنان دور کنی و بر آنان فخرفروشی که من چون لایق ترم، از تو برترم و دورتر.
     آنان که تاریخ  طولانی بشریت را می دانند، به خوبی آگاهند که انحطاط و سقوط جوامع انسانی از نقطه هوس آغاز می شود، نقطه ای که وسوسه های شیطانی ترا به سوی آن دعوت و پیام های رحمانی ترا از آن منع می کند.
     نکند عقده فقر و تنگدستی گذشته خویش را، حال که مالی بی تلاش در اختیار توست، بگشائی و خانه خود را از کالا و خدمات برخاسته از هوس انباشته و هر روز و هر ساعت کالائی را جایگزین هوس کنی. بدان هوس هرگز پایان نمی پذیرد و این خود سرآغاز فقر و تنگدستی آینده توست، گرچه آن را باور نداری.
تعریف و توصیف لازم نیست، طبع و عقل ساده انسان هوس را می شناسد. به خواسته های خود بیندیش، دقتی اندک در اوصاف زیر تشخیص هوس را بر تو آسان می کند:

  1. نیاز آنست که ضرورت وجود کالائی را
    برای حفظ حیات خود احساس کنی، چون گرسنه ای که نان و برهنه ای که لباس، او را به سوی خود می خواند یا سقفی برای سکونت، بی آنکه این نوع کالا را آرایش کنند و یا در اوراق تبلیغ در جستجوی آن برخیزی، به سوی آن می روی.
  2. هوس آن است که تا کالائی را در برابر دیدگان تو نیارایند، آگاه از وجود آن نباشی و داشتن آن را آرزو نکنی. این یاران شیطانند که لباس نیاز بر هوس بپوشانند تا گمان نکنی که نیاز خود را برآورده سازی.

       فریب نباید خورد. نیاز اگر برآورده نشود نقصان در زندگی روی می دهد، ولی از ترک هوس ها نقصی در ادامه حیات نخواهی دید. مال، نعمت خداوندی است که اگر آن را نپائی، او خود نعمت را از تو بازستاند. مراقب باش

/ 0 نظر / 28 بازدید