آزادگی

آزادگی

تو مو می بینی و من پیچش مو      تو ابرو، من اشارت های ابرو  

      بادامی را از درخت برگیر و در آن به دقت بنگر. ظاهری از بادام را باچشم سر می بینی: پوسته ای دارد سبز و سخت، آیا این است بادام؟ البته بادام است و نمی گوئی بادام نیست. از آن عبور کن! بادام، درون این پوسته است با پوششی چوبین و سخت تر. آیا این همان بادام است؟ آری این پوشش هم بادام است و بادام نیست و چون آنرا بشکستی به پوسته ای خوش رنگ و بو میرسی که بادام را در آغوش گرفته، این مغز است که بادام است و چون بر دهان گذاری طعم آن به تو جان می دهد. حال که به عمق و باطن بادام، بادام حیات بخش رسیدی، چشمِ دل باز کن که جان بینی.

      آیا می توانی از پیش خود و از هیچ، بادامی بسازی که چون کاشتی از درون آن درختی بروید و بادام ها به پای تو ریزد؟ نمی توانی، نه تو و نه هیچ انسان مغروری که انسان، قدرتمند، ولی ناتوان است. درون بادام، این مغز خُرد و عالَم بزرگ، چه نیروئی پنهان است که تو را جان می بخشد و زمین را درختی، درختی که حافظ نسل بادام است.

     در جستجوی شعور و اراده ای باش که آفریننده بادام هاست و چون امر می فرماید، بلادرنگ بادامی که نبود، بادام می شود. او نخست بادام و مغز بادام را آفرید یا درخت بادام را؟ آیا تو بودی هنگام آفرینش بادام؟ آیا تو در آفرینش بادام نقشی داشتی و داری یا نقش تو غرور است که خود را برتر از خالق بادام انگاری؟ استغفار کن اگر خاک و آب و طبیعت فاقد شعور و اراده را خالق بادام پنداری!

     فرورفتگان به ژرفای علم، نیرو و اعجاز را در ذرات بادام می بینند. تو بادام را می بینی و ظاهر را و مردان خدا اسرار نهفته در باطن بادام را. اولیاء الهی، خدا را در دانه بادام می بینند و به هر سو بنگرند خدای را می بینند و رد برابر عظمت بی کران او، چون ذره ای به خاک افتند و سجده کنند و تا او را تسبیح نگویند و تقدیس نکنند، آرام نمی گیرند و به خود می لرزند.

     با قدرتِ منطق نمی توان خدای را آنگونه که هست، شناخت. با زبان دل باید او را وصف کرد. با گوش دل باید صدای او را شنید و با چشم دل باید خدای را دید و چون او را دیدی، جز بندگی او نتوان و اگر او را بنده شدی و در پیشگاه او سر فرود آوردی، از بندگی غیر خدا آزادی و اینست معنای آزادی و آزادگی!

 

/ 0 نظر / 22 بازدید