عظمت بی همتا

عظمت بی همتا 

ای عظمت بی همتا، ای آن که مثل و مانند نداری، تو اندوهِ پناه آوران به خود را می زدائی و آسایش بر آنان که نعمت های تو را ارج می نهند، ارزانی می داری. برای رهائی از رنج های زندگی به سوی تو می آیم و در برابر تو سر به سجده بر خاک می نهم.

مرا در پناه عظمت خود بپذیر و دستم بگیر و توفیق بندگی خود را به من عطا فرما. به هرسو می نگرم قدرت بی کران تو جاری است و جز فرمان نافذ تو فرمانی نمی بینم. تو پناه بی پناهانی. جز تو پناهی نمی یابم. همه نیازمندان به درگاه تو سرفرود آورده اند. درهای بسته را تا تو نگشائی گشوده نشود و تا تو نخواهی درهای بلا و رنج ها بسته نشوند.

ای عظمت بی همتا، اگر تو پناهم ندهی ناگواری های بسیاری بر من چیره شوند و مرا به کام خود فرو برند. درهای تشویش و سختی ها را بر من ببند و درهای بسته شادی و آسایش را برای من بگشا که به آن نیاز فراوان دارم. این همه، تنها از قدرت تو ممکن شود.

از آنان که بر من و کسان من ستم کرده اند، شکوه بسیار دارم و بیم آن که برای انتقام از آنان در دام شیطان سقوط کنم و به گناه آلوده شوم، پس جزای آنان را به تو می سپارم و در انتظار انتقام تو از آنان هستم.

تنها توئی که قدرت دفع بلایا را از من داری یا صاحب کائنات و قادر به همه ممکنات و ای جاری کننده نعمت ها و شاد کننده و آرام بخش دل های افسرده. دعای مرا بپذیر و رحمت و گشایش و رهائی از غم ها و سختی ها را بر من ارزانی دار. بر ایمان و نور قلب من بیفزا و به من قدرت مقاومت عطا فرما. ای مهربان تر از مادران و پدران. ای روزی دهنده به بندگان خود، بر محمد و آل محمد درود فرست و یاد آن بزرگواران را همواره در تمام وجود من زنده نگهدار تا در اطاعت از اوامر تو از آنان بیاموزم و پیرو آنان باشم. آمین ای عظمت بی همتا.

 

/ 0 نظر / 56 بازدید