خوبان آمدند و بد رفتند

خوبان آمدند و بد رفتند

    به سیر جهان را در تاریخ و حوادث اخیر آفریقا و آسیا بنگرید، جز اندکی که بد آمدند و بد رفتند، بسیاری از زمامداران:

     صادق آمدند و کذاب رفتند.

     خادم آمدند و خائن رفتند.

     عادل آمدند و ظالم رفتند.

     بی طمع و خالی آمدند و طماع و پر رفتند.

     اهلی آمدند و وحشی رفتند.

    مهربان آمدند و خونخوار رفتند.

    محبوب آمدند و منفور رفتند.

    چه بر سر انسان می آید، چون از دریای قدرت گذر کند، صالح بود و فاسد می شود، مصلح بود و مفسد می رود، سعادتمند انسان هائی که راضی آمدند و قبل از عبور از قدرت مرتضی رفتند، طاهری بودند و مطهری رفتند. مدتی دنیائی شدند و بهشتی رفتند.

    چه کسی در امان است از دریای قدرت خون؟

    آیا انسانیت باید مأیوس باشد از گوهر وجود انسان هائی که پاک بیایند و پاک از قدرت گذر کنند و پاک بروند، صالح بیایند و مصلح بروند. آیا جز انتظار ظهور منجی راهی نیست، آیا بشریت، عاجز از سازکاری است که قدرتمندان همانگونه که خوب بودند، خوب بمانند و خوب بروند. آیا تاریخ نشان ندارند از اندک مردانی که فریفته قدرت نشدند و هشدار مردم خود را شنیدند و از نیمه راه بازگشتند و صالح جهان را ترک کردند؟

      

/ 0 نظر / 24 بازدید