عبدالریال

عبدالریال

     برای شناخت خود که بنده ریالی یا ریال بنده توست، بنده دلاری یا دلار بنده تو، به عمق وجود خود نگاه کن: آیا اسکناس را وسیله ای می بینی برای رفاه و معاش خود، یا در برابر اسکناس سجده می کنی و زندگی خود را که در زندگی نزدیکان تو معنی می یابد، قربانی می کنی؟ آیا تنها افزایش موجودی حساب های بانکی و اندوختن مال بر مال و ملک بر ملک، روح تو را عمیقاً به وجد می آورد یا این فزونی و هزینه کردن آن، برای خانواده است که تو را شاد می کند.

     مردی که ثروت دارد و خانواده او به مانند تنگدستان روزگار می گذرانند و برای هر نیازی با تازیانه زبان روح آنان را مجروح می کند، او خود نمی داند که بندگی مال را پذیرفته است. مال در این معنی شیطان است که در تمامی اجزاء وجود او آشیانه کرده و راه تعقل و درک معانی عالی را بر او بسته است «صمً بکمً عمیً فهم لایعقلون» و آن که ثروت بنده اوست، شادی و آسایش کسان خویش را بر جمع مال و شمارش آن برتر و مال و ثروت را تنها برای حفظ شخصیت خود و وفای به عهدهای بسته خویش هزینه می کند و هرگز خود را به خیانت به اعتماد دیگران آلوده نمی کند.

     در طول تاریخ انسان های بسیار فرزندان و عزیزان خود را در برابر معبود و مسجود خویش قربانی کرده اند وای بر آن کس که سیم و زر را معبود خود ساخته و تمام صفات عالیه انسانی خویش را به پای آن نابود و شیطان را از خود مسرور ساخته و با پاداش این سرور، شیطان نیز همه اعمال زشت او را زینت می دهد تا قبح آن را حس نکند و افعال خود را موجه ببیند «وَزَیَّنَ لَهُم الشَیطانُ اَعمالَهُم».

     مال پرستان چون از نردبام ساخته حامیان بی منت خود بالا رفتند، فراموش می کنند کجا بودند و حرمت حامیان خود را به طمع مال می شکنند و از رنجش خاطر آنان ابا ندارند. پول در گوش جان آنها زمزمه می کند، فقط مرا عزیز دار و مرا حفظ و همه را فدای من کن. بازهم حامی خود را بفریب، در حالیکه در اندیشه قطع حلقه اتصال بین خود و حامی خود هستی، باز پرداخت دیون خود را به او به بهانه های گوناگون به تأخیر بینداز که همواره برای خوردن مال دیگران می توان دستاویز ساخت. مال پرستان باور ندارند که پولی می ماند و خود می روند و همگان خشنود از رفتن آنان.

/ 2 نظر / 47 بازدید
مریم نادری

با درود بر شما استاد ارجمند مطالب زیبا هستند

فاطمه قلخانی

با سلام آنچه از دل بر آید لاجرم بر دل نشیند دیر زی و شاد زی استاد بزرگوار