عظمت بی همتا

عظمت بی همتا 3

حرکت، سخن یا غیر سخن را چو با نام او آغاز کردی، او خود به تو نیرو می بخشد که با پیروزی به پایان رسانی. جمادات از جمله سنگ ها، گوشی و چشمی و قلبی برای شنیدن و دیدن و درک معانی، ندارند، ولی در ارتباط با دنیای بیرون از خو اثر می پذیرند و به اجبار در برابر این آثار تسلیمند: در برابر گرما منبسط و بر اثر سرما منقبض می شوند، گرچه خود ندانند یا ما گمان کنیم که خود نمی دانند و نمی فهمند. برخی بر اثر رطوبت سخت و بعضی سست و متلاشی می شوند و فرو می ریزند. در برخورد با صدای برخاسته از عالم طبیعت و امواجی که در فضا پراکنده شود، به حرکت در می آیند. جماد در برابر این آثار تسلیم است و مطیع محض و این همان تسبیح عظمت بی همتاست، گرچه ما قدرت درک تسبیح جمادات را نداریم.

عالم طبیعت که خود نیز آفریده شگفت انگیزی است به اراده عظمت بی همتا، از حیث جماد بودن، یا رشد می کند یا نقصان می بابد. طبیعت در واکنش به قوانین تکوین تسلیم بی چون و چرای فرامین عظمت بی همتاست و آن هنگام که این اثرپذیری به جمادات داده شد همراه با پیمانی بود در مقابل آن عظمت که هرگز از پذیرفتن آن تخلف نکنند و نمی تواند تخلف کنند.

  • به سوی عالم گیاهان می رویم. نباتات علاوه بر آنچه جمادات در برابر آن سرتسلیم و تسبیح فرود آورده اند خود نیز از جانب آن آفریننده با عظمت از استعدادی فراتر از جمادات برخوردارند و قادرند برخی قوانین طبیعی، از جمله قانون جاذبه را که مایعات را پائین می برد، نقض و آب و شیره زمین را که غذای آنهاست به سوی خود بالا برند، رشد کرده، صاحب ساقه و شاخه و برگ و شکوفه و مثل خود را نیز تولید کنند، گیاه نیز در برابر این مواهب اعطائی عظمت بی همتا پیمان بسته و پذیرفته است که از قوانین و فرامین او تخلف نکند و تسلیم و تسبیح گوی او باشد و چون سر از خاک برآورد از نور و حرارتِ زندگی بخش خورشید بهره گیرد و نیرومند شود و اگر از نور و حرارت خورشید محروم گردید، بتدریج حیات گیاهی خود را از دست بدهد. گیاه در همه این امور اراده از خود ندارد.
  • روی به سوی دنیای مبهم ملائک و فرشتگان می بریم، فرشتگان مأمورین و قوای مطیع و تسلیم عظمت بی همتایند که هریک به تصدی امری از امور جهان گماشته شده اند. نه مانند جمادات متلاشی می شوند و نه مانند نباتات بیش از آنچه هستند، رشد و نه مثل خود را تولید و نه بر عدد خود می افزایند. آنان حافظان آفریدگان عظمت بی همتایند که به امر او اسباب حیات گیاهان و نگهداری طبیعت جمادی را فراهم می آورند. بر فرشته فرمانبردار، وظیفه ایست که به او سپرده اند و با ملائک دیگر در وظیفه تداخل ندارند. فرشتگان نیز به پیمانی که در برابر عظمت بی همتا دارند سخت پای بندند و هرگز قادر به نقض آن نیستند و در برابر اراده قاهر او تسبیح گویند و او را تقدیس می کنند و به خوبی آگاهند از تسبیح و تقدیس در برابر عظمت بی همتا، ما انسان ها جز چند فرشته مقرب و توانمند، از تعداد و کثرت آنها آگاهی نداریم، تنها می دانیم برخی حفاظت انسان را در برابر خطرات برعهده دارند و برای پیام رسانان از سوی عظمت بی همتا، پیام می آورند.
  • به سوی جنیان به پیش می رویم، از آفرینش موجوداتی سخن شنیده ایم، دارای قدرت های فوق عادت، ساخته شده از شعله های آتش، صاحب شعور و آنان نیز پیمان بسته اند که به توانائی های اعطائی خود عمل کنند و بدون وقفه به تسبیح و عبادت عظمت بی همتا مشغول باشند. آنان به اختیار او را تسبیح گویند و به فرامین او عمل کنند، نه به حکم اجبار. جنیان نیز درصورت اطاعت مزد می ستانند و در صورت نافرمانی و استفاده سوء از اختیار خود، سخت مجازات می شوند وما انسان ها از دنیای جنیان بیش از این نمی دانیم. ابلیس، بزرگ جنیان از فرمان حق سرپیچی کرد و سخت مجازات خواهد شد.
  • یک قدم پیش می رویم، موجودی را می یابیم لایق انطباق با اسماء و اوصاف آن عظمت بی همتا که شریف ترین آفریدگان است. در جسم تابع قوانین حاکم بر جمادات، حساس در برابر گرما و سرما، رشد و مثل خود را تولید می کند، مانند گیاهان بهره مند از مواهب زمین، برخوردار از نور و حرارت نیروزای خورشید و افلاک و کهکشان ها و همراه با آنان در مسیر طبیعت و اثرپذیر از طبیعت، دارای قدرت ارتقاء همچون فرشتگان و تنزل در حد حیوانات و دارای اختیار و حق انتخاب مانند جنیان، ولی ساخته شده از خاک که آن نیز جمادی بود، غذا می خورد از زمین و گیاهان. سخت است چون سنگ و نرم است چون گلها و برگ ها و جامع صفات متضاد.

  موجودی است دارای اختیار در برابر راه کوتاه و مستقیم پاکان و همگان و راه های متکثر و منکسر و دارای اعوجاج منتهی به تباهی و سیه بختی. اگر راه مستقیم را برگزیند در دایره رضوان آن عظمت بی همتا قرار گیرد، بهره مند از لذت های فوق تصور که در تمثیل به باغ مصفا و نهره های جاری آب به تکیه گاه های نرم می ماند با لباس های حریر بر تن و حوریان فراخ چشم در آغوش و غذای فراهم از گوشت مرغان و شرابی گوارا بدون مستی و سستی و آنان که پیمان با عظمت بی همتا را نقض و از فرامین او سرپیچی نمودند در دریائی از رنج و زخم و درد، همانند آتش سوزان و طعام و شراب آتش زا که همه از خشم عظمت بی همتاست و هیچ قدرتی و مالی و فرزندی قدرت دفع آن را ندارد، مگر آنان که در درون پاک و صالح باشند که خطای آنان به اذن آن عظمت بی همتاست با شفاعت مقربان بخشیده می شوند، این موجود با عظمت انسان نام دارد، متولد از نخستین پدر و نخستین مادر که چون از فرمان سرپیچیدند، رانده و ساقط شدند برجایگاهی خاکی و انسان به دستور فطرت خود حتی قبل از پیام رسانان و کتاب داران به عالم غیب، یعنی به وجود آن عظمت بی همتا واقف شده و دانست که تمامی امور به اراده او در گردش است و در خود ترسان از تخلف، پیمان های بسته با او که باید در برابر عظمت بی کران او سر به سجده گذارد و از مال خود به مستمندان ببخشد و در انتظار پیام رسانانِ صاحب کتاب باشد و آمدند پیام رسانان به وعده حق و آخرین آنان نمونه برتر بشریت است که درود حق بر او باد.

/ 0 نظر / 64 بازدید