عظمت بی همتا

عظمت بی همتا (1)

حرکت، سخن یا غیر سخن را چو با نام او آغاز کردی، او خود به تو نیرو می بخشد که با پیروزی به پایان رسانی. کتاب تنها صفحاتی نیست بین دو جلد، که در صفحات، کلمات و جملاتی نقش بسته باشد. اصالت در کتابت است و نوشتن و بر هرآنچه بنویسند: بر چوب یا سنگ، بر فلز یا پوست حیوانات که پیش از این مرسوم بود. و همان نوشته کتاب است نه سنگ و پوست و نه چوب و فلز. بشریت از آن زمان به نوشتن هدایت شد و روی آورد که در کلمات و جملات و یادآوری آن به تردید مبتلا شد و نوشت تا با رجوع به نوشته ها تردید را از خود بزداید، به این معنی نوشتن نیز اصالت ندارد، بلکه کتابت نیز وسیله ای است برای حفظ سلامت سخن و پیام و افکار و عمل به آن و انتقال معانی به آیندگان.

پس اگر گفتند: تعهدی بر انسان نوشته شد، یعنی انجام آن فعل بر او واجب شد و در این مفهوم، آنچه را وجودش برای هدایت انسان بسوی حق ضروری است، کتاب نامیده اند و چون مخزن کتاب به این معنی در جهان اعلی و دور از عالم حس و جهان ماده است، آن را به اسم اشاره به دور نشان داده اند، که: آن کتابی است تردید نمی پذیرد و هادی متقین است. کتاب ها و یا الواحی که در میان انسان هاست و از آن کتاب اعلی نازل شده با اسم اشاره به نزدیک خوانده می شوند، همگی جلوه و پرتوئی از آن، مطابق با شایستگی مردم هر عصر و هر کتاب برحسب زمان نزول، شایسته تر از دیگری و تابع شایستگی و درک انسان هاست که به تدریج حاصل می گردد و آخرین کتاب بر انسانی کامل و برتر از دیگر انسان ها نازل شد، حاوی اکمل مبانی هدایت و اسباب رستگاری و چون آخرین است، لابد ابدی است.

انسان چون پا به عرصه جهان هستی نهاد، آنگونه آفریده شد که در درون او، دو فرمانده حکمفرمائی کنند: فرمانده ای که او را به سوی خیر و دیگری او را به سوی شر دعوت کند، تا تسلیم کدامیک گردد. دیگر آفریدگان، همه جز یک فرمان نمی شنوند و به راهی که فرمان صادر شده، می روند. انسان برحسب ساختار خود خیر و شر را می شناسد و انسان است که بر سر دو راه و شنونده دو فرمان و متحیر و سرگردان میان خیر و شر است. پس در وجود انسان نیروی دیگری باید تا اختیار امور را در دست گیرد که اگر فرمان شر را تقویت کند، لاجرم شر بر خیر غالب آید و اگر به خیر نیرو بخشد، خیر بر شر غلبه نماید و از این نیرو سوم هر دو کار برآید. گروهی برحسب اختیار ذاتی، نه از طریق اکتساب، پذیرای خیرند و از حرکت به سوی شر بیم دارند، اینان پرهیزکارانند و آن کتاب که در عالم اعلی است، این گروه از انسان ها را هدایت می کند که از درون آماده پذیرش نیکی ها و گریزان از بدی ها شده اند. البته هرکس در حد بهره از اختیار نزد عظمت بی همتا پاسخگوی گفتار و اعمال خویش است.

پرهیزکاران که بنا به اختیار فطری خود تقوی را پیشه کرده اند، نگاهی آنچنان به حقایق دارند که معنی و عالم غیب را می بینند و به عظمت بی همتا آفریننده و حاکم بر جهان غیب و دنیای شهود، ایمان می آورند و سلامت ساختار است که آنان را به این سو می برد و سر تسلیم و ستایش در برابر عظمت بی همتا به سجده می گذارند و شاد می شوند چون به نیازمندان مالی ببخشند و همین گروه متقیان فطری اند که در هر عصر با قلبی مطمئن به کتاب نازل شده در زمان خود ایمان می آورند و چون پیام کتاب عصر خود را بشنوند، یقین می کنند که جهان محسوس و مشهود پایگاهی است که اندکی بیش نمی توان در آن زیست و جایگاه جاودان و ابدی، جهان دیگری است که همه به سوی آن خواهند شتافت.

خوشا به رستگاری آنان که از جانب عظمت بی همتا هدایت یافته اند و اگر به جبر کاری کنند چون در درون پرهیزکارند بخشیده می شوند که او بخشنده و مهربان و دوستدار بندگان پاک خویش است.

 

/ 0 نظر / 39 بازدید